Hauen mallinnettu lisääntymistodennäköisyys Suomen lounais- ja etelärannikolla / VELMU

Kartassa on kuvattu hauen lisääntymistodennäköisyys Suomen lounais- ja etelärannikon rannan läheisillä alueilla. Lisääntymisalueet on mallinnettu logistisella regressiomallilla vuosina 2004–2010 kerättyjen lisääntymisaluehavaintojen ja paikkatietomuodossa olevien ennustemuuttujien, satelliittikuvatulkintana tehdyn kasvillisuuskartan (ruovikoiden sijainnit) ja interpoloidun ja validoidun keväisen veden näkösyvyyskartan (malli pohjautuu N=788 havaintoon, validointi: RMSE<1.08 m, N=203), perusteella. Aineiston spatiaalinen resoluutio on 25 m ja se on rasterimuotoinen (GeoTIFF). Kartta soveltuu alueen kalojen lisääntymisalueiden yleiseen kuvaamiseen sekä rannikkoalueiden käytön ja hoidon suunnitteluun. Kartta soveltuu antamaan yleiskuvan hauen lisääntymisalueiden laajuudesta ja sijainnista Suomen lounaisella ja eteläisellä rannikkoalueella. Sitä voidaan käyttää rannikkovyöhykkeen suunnittelun, kaavoituksen yms. lisätietona, sillä lisääntymisalueiden tunteminen helpottaa osaltaan rannikkoalueen käytön suunnittelua ja suojelua. Kartta ei sovellu paikallisen tason tarkkoihin lisäänty-misalueselvityksiin.

Menetelmäkuvaus

Menetelmäkuvaus: Tiedonlähteet Kartan tuottamiseen on käytetty seuraavia Lukessa tätä tarkoitusta varten tuotettuja biologisia- ja paikkatieto-aineistoja: 1) Hauen mädin ja vastakuoriutuneiden poikasten esiintymisen kartoitustiedot, jotka on kerätty Luken kenttäkartoituksissa vuosina 2004–2010 yhteensä 200 näytealalta. Päänäytteenottomenetelmänä käytettiin kauha- ja valkolevymenetelmää. Yksi näyteala on 100 m rantaviivaa. 2) Koko tutkimusalueen kattavista 949 pisteestä vuosina 2007–2010 mitatut toukokuun alun veden näkösyvyystiedot, joista interpoloitiin IDW-menetelmin koko Suomen lounais- ja etelärannikon kattava jatkuva näkösyvyyskartta (spatiaalinen resoluutio 25 m, validointi: RMSE<1.08 m, N=263). Lisäksi kartan tuottamisessa käytettiin digitaalisessa muodossa olevia, satelliittikuvista tulkittuja ruovikkorantojen sijaintitietoja (spatiaalinen resoluutio 500 m): 1) Pitkänen, T., Meriste, M., Kikas, T., and Kask, Ü. 2007. Reed resource mapping in Finland and Estonia. Julkaisussa: Read up on reed. Toimittaneet: I. Ikonen ja E. Hagelberg. Lounais-Suomen ympäristökeskus, Turku. s. 11–16. Menetelmät Ensin luotiin logistinen regressiomalli, jossa kevätaikainen veden näkösyvyys selitti hauenpoikasten esiintymistä ruovikkorannoilla. Malli [π(x) = 1/(1+e-(a+bx))] tuotiin paikkatietojärjestelmään, jossa sen avulla mallinnettiin jokaiseen rasterin soluun (25 x 25 m) toukokuun alun veden näkösyvyysarvojen mukainen (interpoloidusta näkösyvyyskartasta) hauenpoikasten esiintymistoden-näköisyys (0-1). Tämä mallinnustulos leikattiin todellisilla ruovikkosijainneilla. Lopputuloksena saa-tiin kartta, joka kuvaa hauenpoikasten esiintymistodennäköisyyttä (0-1) rannan läheisillä alueilla (= alueen sopivuutta hauen lisääntymisalueeksi) Suomen lounais- ja etelärannikon saaristoalueella. Kartta-aineisto koostuu alun perin neljän eri mallin ennusteesta, jotka on VELMU-karttapalvelua varten yhdistetty samaan karttatasoon. Luotettavuus Suomen lounais- ja etelärannikolle rakennettujen logististen regressiomallien sekä ennusteiden tarkkuutta ja luotettavuutta testattiin tilastollisesti, ja molemmat osoittautuivat riittävän toimiviksi ja ennustekyvyltään hyviksi. Tässä testausarvot: Alue SAARISTOMERI HANKONIEMI ESPOO-PORVOO HAMINA-VIROLAHTI Kartoitusvuodet 2006 2004–2005, 2007 2009 2010 n 61 64 40 35 pres/abs pres=49/abs=12 pres=33/abs=31 pres=31/abs=9 pres=22/abs=13 a 4.4617 2.5631 3.5504 7.9439 b -0.7138 -1.2036 -1.5493 -4.2254 p 0.0001 0.0008 0.0182 0.0027 Mallin fit: -2 Log L 34.572 69.056 36.008 22.534 AIC 38.572 73.056 40.008 26.534 Hosmer and Lemeshow 0.2194 0.697 0.1477 0.7063 Mallin ennustuskyky: Somers’ D 0.724 0.562 0.541 0.867 ROC 0.862 0.781 0.771 0.934 Mallin luokittelukyky raja-arvolla 0.5: oikein luokiteltu 90.2 71.9 75 88.6 sens 95.9 90.9 90.3 90.9 spec 66.7 51.6 22.2 84.6 Tämä hauen lisääntymisalueita kuvaava kartta on tarkoitettu yleisluontoiseen hauenlisääntymisalueiden jakautumisen tarkasteluun, mihin se myös soveltuu hyvin. Tarkempaa paikallista lisään-tymisaluekartoitusta varten pitäisi tehdä lisätutkimuksia.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Lähde https://etsin.fairdata.fi/dataset/b7dee48b-f312-4e61-b0e1-1f3f699c4462
Laatija Meri Kallasvuo
Ylläpitäjä Luonnonvarakeskus
Viimeksi päivitetty kesäkuuta 30, 2023, 09:27 (UTC)
Luotu kesäkuuta 30, 2023, 09:27 (UTC)
Julkaisupäivämäärä 2010-09-01
harvest_object_id cf5945d6-f648-4a26-8ec6-49b831e0e6d4
harvest_source_id b50ce05b-6fca-4296-a402-a35e7e02ff2e
harvest_source_title Fairdata-Metax