Mahdolliset kalankasvatusalueet valtion vesialueilla - Potential fish farming areas in Finnish government owned water areas

Kansallisen vesiviljelystrategian 2022 tavoitteena on lisätä kalankasvatusta Suomessa. Kansallinen vesiviljelyn sijainninohjaussuunnitelma valmistui 2014 Maa- ja metsätalousministeriön ja Ympäristöministeriön yhteistyönä osoittamaan alueita, jonne voi perustaa uusia kalankasvatuslaitoksia. Metsähallituksen hallinnassa on yli 2 miljoonaa hehtaaria yleisiä vesialueita meressä. Vesiviljelyn sijainninohjaussuunnitelmassa kalankasvatukseen soveltuvat alueet sijaitsevat suurelta osin Metsähallituksen hallinnassa olevilla alueilla. Metsähallitus ja Luonnonvarakeskus arvioivat innovaatio-ohjelmassa yhteistyössä muiden partnereiden kanssa merialueita, jonne tuotantoa olisi mahdollista sijoittaa. Vesiviljelyn innovaatio-ohjelman tavoitteena on toteuttaa tutkimus- ja kehittämistoimia, joilla voidaan lisätä kestävästi kotimaista kalankasvatusta ja sen arvoa. Vesiviljelyn innovaatio-ohjelmassa on kehitetty FINFARMGIS ekosysteemilähestymistapaan perustuvaa kalankasvatuksen sijainninohjaustyökalua, joka ottaa kansallista sijainninohjaussuunnitelmaa tarkemmin huomioon kalankasvatuksen vaikutukset ekologisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin kriteereihin. Jolloin työkalulla voidaan arvioida tuotantopaikkoja kriteerikohtaisesti ja kokonaisvaltaisesti esimerkiksi ympäristölupaprosessissa. FINFARMGIS tarkentuu paikkatiedon ja tutkimustiedon lisääntyessä ja tarkentuessa. Tällä hetkellä sijainninoptimoinnissa on huomioitu; (suluissa työn alla olevat kriteerit) 1. Poissulkevina kriteereinä; väyläalueet, sotilasalueet, kansallispuistot, hylyt, kaapelit, yksityiset ja valtion luonnonsuojelualueet 2. Ekologisina ohjaavia kriteereinä; Natura SPA alueet; Natura SCA alueet, alueen avoimuus, virtaus, ekologinen tilaluokittelu, syvyys, vedenalaisen luonnon huippualueet (a-klorofylli, muiden kalankasvatuslaitosten kuormitus) 3. Sosiaalisina ohjaavina kriteereinä; vapaa-ajan asutus, (virkistysalueet ja kalastukselle tärkeät alueet) 4. Taloudellisina ohjaavia kriteereitä; etäisyys rannasta ja merialueen avoimuus (lämpötilaltaan tehokkaat tuotantoalueet, arvio kestävästä tuotantomäärä, kalatautiriski) Valtioneuvoston kärkihankkeessa ”Ympäristöluvituksen pilotit” suositus oli, että julkiset instituutiot voisivat tehdä tarvittavat selvitykset ja hakea ympäristöluvat valmiiksi yrittäjille, koska lupaprosessit ovat kalliita ja epävarmoja. Näin ollen Metsähallitus, Luonnonvarakeskus ja Suomen ympäristökeskus ovat käynnistämässä ”Kalavaltio” – hanketta, jossa olemassa oleva tutkimustietoa hyödynnetään uusien tuotantopaikkojen määrittämiseen Metsähallituksen vesialueille. Kestävien tuotantoalueiden määrittämiseen hyödynnetään FINFARMGIS työkalua mutta tarkempia ympäristöluvassa tarvittavia selvityksiä lähdetään toteuttamaan ensisijaisesti alueilla jotka kiinnostavat yrittäjiä. Yrittäjiä pyydetäänkin ottamaan yhteyttä Luonnonvarakeskukseen tai Metsähallitukseen, jos yritystä kiinnostaa tuotantonsa laajentaminen karttalinkkien osoittamilla Metsähallituksen alueilla. Hankkeen kohdealueet tarkempia selvityksiä varten valitaan 15.4. saapuneiden yhteydenottojen perusteella.

The aim of the National Aquaculture Strategy 2022 is to increase fish farming in Finland. In 2014, the ministries of Agriculture and Forestry and Environment identified areas where new fish farms can be established (link to the national aquaculture location management plan?). Metsähallitus manages over 2 million hectares of public waters in the sea. A large part of the areas suitable for fish farming are located in ranges under the control of Metsähallitus. The aim of the Aquaculture Innovation Program is to carry out research and development activities which can increase domestic fish farming and its value in a sustainable way. The Aquaculture Innovation Program has developed a fish farm allocation tool, FINFARMGIS. The tool is based on an ecosystem approach which considers the impact of fish farming through different ecological, social and economic criteria. The tool can be used to evaluate production sites by the set criteria or more comprehensively by the environmental permit process. FINFARMGIS is updated as spatial data and research data increases. At the moment location optimization takes the following criteria into account (in brackets criterias still under work): 1. Exclusive criteria: fairways, military areas, national parks, wrecks, cables, private and state nature reserves 2. Ecological guiding criteria: Natura SPA areas,Natura SCA areas, sea area openness, ocean current, ecological status classification, depth, underwater nature peak areas (a-chlorophyll, other fish farms load) 3. Social guiding criteria: recreational facilities (recreational areas and fishing areas) 4. Criteria that guide the economy: distance from the shore (high-efficiency production areas, estimate of sustainable production, fish disease risk) The Government's key project “Pilots of the Environmental Statement” recommends that public institutions make the necessary inquiries and obtain environmental permits for entrepreneurs,. As a result, Metsähallitus, the Natural Resources Center and the Finnish Environment Institute are launching a “Kalavaltio” project, where existing research data will be used to identify new production sites in waters owned and controlled by Metsähallitus. The FINFARMGIS tool is used to define sustainable production areas. Also more detailed studies that are required for the environmental permit will be implemented primarily in areas of interest to entrepreneurs. Entrepreneurs are therefore asked to contact the Natural Resources Center or Metsähallitus if the company is interested in expanding its production in the areas owned and controlled by Metsähallitus. The target areas for the project for more detailed explanations are selected 15.4.2019 based on incoming contacts.

Lisätietoa

Additional Information

Markus Kankainen ja Lauri Niskanen Luonnonvarakeskus

Jani Viisanen Metsähallitus

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Markus Kankainen
Maintainer Markus Kankainen
Last Updated March 21, 2019, 12:40 (EET)
Created March 16, 2018, 12:36 (EET)